Wniosek Gminy Rutki został wybrany do dofinansowania

logotyp

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z 16 grudnia 2021 roku znak DRR-XIII.432.4.100.2020 wniosek Gminy Rutki zarejestrowany pod numerem WND-RPPD.05.01.00-20-0942/20 pn. „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Rutki” uzyskując w wyniku oceny formalno-merytorycznej 55,00 pkt, tj. 55.00% maksymalnej liczyb punktów, Uchwałą nr 240/4355/2021 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały rozstrzygającej konkurs nr RPPD.05.01.00-IZ.00-20-003/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej  V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.1 Eergetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Typy projektu: inwestycje z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza – Projekty grantowe (zgodne z art. 35 i art.36 ukstawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020), został wybrany do dofinansowania