Wniosek o dodatek węglowy

Wójt Gminy Rutki informuje, że tzw. realizatorem dodatku węglowego (podmiotem zajmującym się przyjmowaniem wniosków, weryfikacją i świadczeniami), wynikającego z ustawy o dodatku węglowym z 5 sierpnia 2022 r. jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach.

W związku z powyższym wniosek o dodatek węglowy należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rutkach ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki Kossaki w godzinach od 07.00 do 15.00.

Wniosek można złożyć:

 • osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rutkach,
 • listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wówczas dodaje się  kwalifikowany podpis elektroniczny lub uwierzytelnia profilem zaufanym.

Do kiedy?

 • Wnioski składamy do 30 listopada 2022 r. Uwaga! Wnioski złożone po tym terminie, pozostaną bez rozpatrzenia. Wypłata dodatku nastąpi w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Dodatek węglowy wynosi 3 000 złotych i będzie przyznawany jednorazowo.

Komu będzie przysługiwał?

 Dodatek węglowyjako wsparcie w związku z rosnącymi cenami na rynku energii – będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • kuchnia węglowa,
 • piec kaflowy na paliwo stałe, o ile są zasilane paliwami stałymi. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

 Warunek konieczny:

Warunkiem uzyskania dodatku węglowego będzie posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, o której mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r., o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.

Informację o przyznaniu dodatku węglowego będzie można odebrać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Wniosek o dodatek węglowy do pobrania: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy