Zaproszenie do złożenia oferty dotyczące dostawy i montażu urządzeń zabawowych oraz siłowni zewnętrznej, dla rozbudowy placów zabaw

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 – zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130000 zł.
Wójt Gminy Rutki /jako zamawiający/ zaprasza do składania ofert na:
„Rozbudowę czterech placów zabaw w Gminie Rutki”

1. Szczegółowy opis zadania:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń zabawowych oraz siłowni zewnętrznej,  dla rozbudowy placów zabaw w miejscowościach: Kossaki Falki, Modzele Górki, Ożary Wielkie, Szlasy Lipno. W załączniku nr 3 przedstawiono orientacyjny zakres planowanych prac.

Wykaz urządzeń placu zabaw w miejscowości Kossaki Falki:

 1. Orbitek
 2. Wahadło.
 3. Twister
 4. Wyciąg górny.
 5. Wioślarz.

Dopuszcza się montaż zestawów w/w urządzeń.

 1. Ławka z oparciem – 1 szt. Metalowy stelaż, siedzisko i oparcie drewniane, malowane lakierobejcą. Przymocowana na stałe do gruntu.
 2. Kosz na śmieci.- 1 szt. Metalowy, przymocowany na stałe do gruntu.

Wykaz urządzeń placu zabaw w miejscowości Modzele Górki:

 1. Trampolina dla dzieci, średnica min. 370cm, spełniająca europejskie normy bezpieczeństwa potwierdzone odpowiednimi certyfikatami. Konstrukcja – stal ocynkowana. Mocna siatka zapinana na zamek. Twarde elementy zabezpieczone osłony masztów i siatki. Duża liczba sprężyn zapewniająca bezpieczeństwo i dynamikę odbicia.
 2. Orbitek
 3. Wahadło.
 4. Twister
 5. Wyciąg Górny.
 6. Wioślarz.

Dopuszcza się montaż zestawów w/w urządzeń.

Wykaz urządzeń placu zabaw w miejscowości Ożary Wielkie:

 1. Huśtawka podwójna – 1 szt. Konstrukcja wykonana z drewna lub ze stali. Siedzisko gumowe proste i koszyk. Wszystkie łączniki, łby śrub, nakrętki, mają być pochowane. Możliwość montażu bezpośrednio w podłożu, lub na kotwach.
 2. Huśtawka bocianie gniazdo – 1 szt. Konstrukcja wykonana z drewna lub ze stali. Wszystkie łączniki, łby śrub, nakrętki, mają być pochowane. Możliwość montażu bezpośrednio w podłożu, lub na kotwach.
 3. Karuzela tarczowa – 1 szt. Średnica min. 150 cm z siedziskami. Podłoga aluminiowa ryflowana, mechanizm łożyskowy obrotowy, wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane metodą proszkową.
 4. Bujaki – 2 szt.
 5. Ławka z oparciem – 1 szt. Metalowy stelaż, siedzisko i oparcie drewniane, malowane lakierobejcą. Przymocowana na stałe do gruntu.
 6. Kosz na śmieci – 1 szt. Metalowy, przymocowany na stałe do gruntu.
 7. Orbitek
 8. Wahadło.
 9. Twister
 10. Wyciąg górny.
 11. Wioślarz.

Dopuszcza się montaż zestawów w/w urządzeń.

Wykaz urządzeń placu zabaw w miejscowości Szlasy Lipno:

 1. Huśtawka podwójna – 1 szt.. Konstrukcja wykonana z drewna lub ze stali. Siedzisko gumowe proste i koszyk. Wszystkie łączniki, łby śrub, nakrętki, mają być pochowane. Możliwość montażu bezpośrednio w podłożu, lub na kotwach .
 2. Karuzela tarczowa – 1 szt. Średnica min. 150 cm z siedziskami. Podłoga aluminiowa ryflowana, mechanizm łożyskowy obrotowy, wszystkie elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i malowane metodą proszkową.

Termin wykonania prac – do 15.12.2021 r.

II. Warunki płatności:

Termin płatności wynosi 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury i protokolarnym odbiorze prac.

III. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę sporządzoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 wraz z załącznikiem nr 2 należy złożyć na adres e-mail: zamowienia@gminarutki.pl do dnia 26 października 2021 r. do godz. 12:00.

IV. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.

V. Kryterium oceny ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium cena brutto – 100 %. Cena ma być wyrażona w polskich złotych. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia.

VI. Informacje dodatkowe.

Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego pisemnie lub drogą elektroniczną (na adres e-mail: zamowienia@gminarutki.pl) odpowiednio w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zaproszenia do składania ofert. Jeżeli wniosek o udzielenie wyjaśnień wpłynął po terminie lub dotyczy udzielonych wyjaśnień wniosek taki zostanie pozostawiony bez rozpoznania. Osoby uprawnione do kontaktów : Marzena Zambrzycka,   tel. 86 2763170.

Zmiany oraz wyjaśnienia dotyczące zapytań ofertowych zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający w dniu 26 października 2021 r. zamieści na stronie internetowej Gminy Rutki (http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl) w zakładce „Zamówienia”, informację dotyczącą złożonych ofert, to jest nazwę firmy i cenę brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
– unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
– nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
– pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zadania,

– zamówienia mniejszej ilości urządzeń, odpowiadającej

Pliki do pobrania: