Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

Rutki-Kossaki, dnia 20.08 2020 r.

RŚD.271.13.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gmina Rutki zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

I. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, z późn.zm).

II. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Rutki

ul. 11 Listopada 7

18-312 Rutki-Kossaki

NIP 723 162 9730

REGON: 450670284

e-mail: sekretariat@gminarutki.pl

tel. 862763161 fax: 862763160

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folii rolniczej czarnej, folii rolniczej białej, siatki, sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu
Big-Bag, z obszaru gminy Rutki. Odbiór odpadów odbędzie się z czterech wskazanych  miejsc na terenie gminy Rutki, na których zostaną zdeponowane odpady pochodzące od rolników.

Usługa obejmuje:

 1. Ważenie odbieranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag przy użyciu własnych (posiadających legalizację) urządzeń;
 2. Załadunek, transport i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag;
 3. Udokumentowanie sposobu postępowania z usuwanymi odpadami na każdym etapie ich zagospodarowania, od usunięcia do ostatecznego odzysku lub unieszkodliwienia, tj. wygenerowanie z systemu BDO karty przekazania odpadów do docelowej instalacji
  (w statusie z potwierdzonym transportem) osobno dla każdego z właścicieli nieruchomości, którzy przekazali odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag wraz z ich zbiorczym zestawieniem oraz przekazanie wygenerowanych z systemu BDO i poświadczonych za zgodność
  z oryginałem kopii dokumentów ewidencji odpadów potwierdzających ostateczne zagospodarowanie odpadów w procesie unieszkodliwienia lub odzysku, wraz z ich zbiorczym zestawieniem;
 4. Wszelkie działania lub czynności, które nie zostały uwzględnione powyżej, a wynikają
  z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zadania.

IV. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

 1. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, pok. nr 111, telefonicznie pod numerem tel. 862763174.
 2. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami w sprawach merytorycznych i formalnych (proceduralnych) jest Małgorzata Gronostajska – inspektor, w godz. 7:00-15:00 od poniedziałku do piątku w siedzibie Za­mawiającego.

V. Sposób przygotowania oferty:

 1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

VI. Miejsce i termin składania ofert:

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki do dnia 28 sierpnia 2020 r. do godz. 11:00.
 2. Wykonawca przedkłada ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, posiadającej oznaczenia: Oferta „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag oraz nazwę i adres Wykonawcy.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 sierpnia 2020 r. godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 112.

VII. Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: do dnia 30 października 2020 r.

VIII. Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i unieszkodliwienia lub poddania odzyskowi zadeklarowana przez rolników:

Podana ilość ww. wyrobów objętych przedmiotem zamówienia określona została szacunkowo, na podstawie danych przekazanych przez właścicieli nieruchomości składających wnioski, stanowiące jednocześnie inwentaryzację ww. wyrobów. Zamawiający zastrzega zatem, że w trakcie realizacji zadania ilość odpadów może ulec zmianie.

Zadeklarowane przez rolników ilości odpadów:

Lp. Kod odpadu Nazwa Ilość (Mg)
1. 02 01 04 Folia rolnicza biała 59,835
2. 02 0104 Folia rolnicza czarna 37,525
3. 02 01 04 Siatka i sznurek do owijania balotów 21,691
4. 02 01 04 Opakowania  po nawozach i typu Big Bag 20,949
RAZEM 140,00

 

IX. Warunki płatności: zapłata faktury nastąpi w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego wraz z podpisanym obustronnie protokołem odbioru przedmiotu zamówienia.

X. Kryterium oceny ofert: Cena łączna brutto 100 %

Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena łączna brutto. Cena za wykonanie przedmiotu umowy powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Wykonawca będzie musiał ponieść za realizację przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT.

XI. Informacja dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

 1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Wykonawcom na ich wniosek (pisemnie, telefonicznie lub w formie elektronicznej);
 2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o miejscu i terminie podpisania umowy;
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny;
 4. Zamawiający, zgodnie z art. 701 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.) zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury udzielenia zamówienia bez wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
 • w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
 • cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która została przeznaczona na
  sfinansowanie zmówienia,
 • udzielenie zamówienia lub zawarcie umowy na warunkach określonych
  w najkorzystniejszej ze złożonych ofert nie leży w interesie Zamawiającego,
 • Zamawiający popełnił błąd w opisie zamówienia.
 1. W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

XII. Obowiązek informacyjny wynikający z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. RODO informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych pozyskanych od Wykonawcy, zwanych dalej „danymi osobowymi Wykonawcy” , przetwarzanymi w Urzędzie Gminy Rutki, jest Wójt Gminy Rutki z siedzibą w Urzędzie Gminy Rutki ul. 11 Listopada 7 18-312 Rutki-Kossaki.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Urząd Gminy Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki lub za pomocą adresu: iod@gminarutki.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych,  w tym przepisów archiwalnych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
 5. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą podmioty wskazane przepisami prawa oraz podmioty przetwarzające je na zlecenie Administratora.
 6. Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w granicach określonych w przepisach prawa.
 7. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Wykonawca, którego dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
 9. Dane osobowe Wykonawcy nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

 

ZAŁĄCZNIKI: