Zapytanie ofertowe dla zadania pn. „Założenie klimatyzacji w Domu Kultury w Rutkach-Kossakach”

Rutki-Kossaki, 11.08.2020 r.

RG.271.11.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki zaprasza do składania ofert dla zadania pn. „Założenie klimatyzacji w Domu Kultury w Rutkach-Kossakach”:

I. Zamawiający:

Gmina Rutki,
ul. 11 Listopada 7
18-312 Rutki-Kossaki
tel.: 862763177
fax.: 862763161
strona internetowa: www.gminarutki.pl
poczta elektroniczna: sekretariat@gminarutki.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm,), zwanej dalej ustawą, niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania przepisów ww. ustawy. Zamówienie publiczne prowadzone na podstawie zarządzenia nr 2/2018 Wójta Gminy Rutki z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Robót budowlanych w zakresie robót instalacyjnych klimatyzacji: hol, sala aerobiku, pomieszczenie biurowe i sali konferencyjnej w budynku Domu Kultury w Rutkach-Kossakach przy ulicy 11 Listopada 5 w Rutkach-Kossakach, znajdujących się na kondygnacji pierwszego piętra. Budynek Domu Kultury w Rutkach-Kossakach posadowiony na działkach o nr ew. 879/2, 871/3  położonych  w obrębie geodezyjnym Rutki. Charakterystyka obiektu: budynek wolnostojący, trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem z dachem (stropodach).
 2. Obowiązki wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia:
 • wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia na podstawie własnych rozwiązań opracowanego według obowiązujących norm  projektu wykonawczego;
 • zrealizuje przedmiot zamówienia z materiałów własnych;
 • obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych;
 • zasadami wiedzy technicznej; obowiązującymi przepisami i normami polskimi;
 • utrzymania porządku , przestrzegania przepisów BHP podczas wykonywania robót;
 • pokryje koszty szkód wyrządzonych w trakcie wykonania robót;
 • usunięcia usterek ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji po ich zgłoszeniu przez użytkownika;
 • zrealizuje i odda zamawiającemu przedmiot zamówienia, zgodnie z warunkami umowy.

IV. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 07 września 2020 r.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą.

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: Paweł Dębnicki tel. 862763177, e-mail: pdebnicki@gminarutki.pl.

VI. Sposób przygotowania oraz termin złożenia oferty:

 1. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia w ofercie następujących dokumentów:
  • Formularz ofertowy (załącznik nr 1).
 2. Sposób przygotowania oferty:
  • Na zaklejonej kopercie zawierającej ofertę powinien być umieszczony napis: „Założenie klimatyzacji w Domu Kultury w Rutkach-Kossakach”:
  • Koszty przygotowania i przekazania oferty na adres Zamawiającego obciążają Wykonawcę.
  • Nie dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.
  • Oferta musi być podpisane przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy.
 3. Składanie ofert:
  • Oferty należy złożyć w FORMIE PISEMNEJ (nie dopuszcza się składania ofert za pomocą faksu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej).
  • Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, pokój nr 207, do dnia 17 sierpnia 2020 r. na godz. 10:00.
  • Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane i rozpatrywane.
 4. Otwarcie ofert:
  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 sierpnia 2020 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy w Rutki, ul. 11 Listopada 7, pokój nr 208.
  • Oferenci mogą być obecni podczas otwarcia ofert.
  • Podczas publicznego otwarcia ofert, będą odczytywane nazwa oferenta oraz cena ofertowa.
  • Cena ofertowa:
  • Ceny wskazane w ofercie muszą być podane w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT, uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
  • Wszystkie podatki i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach Umowy, powinny być dołączone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty złożonej przez oferenta.
  • Stawki i ceny oferowane przez oferenta będą stałe w okresie trwania Umowy i w żadnym przypadku nie będą przedmiotem zmian.
  • Ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia muszą być precyzyjnie określone (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie mogą ulec zmianie przez okres wymagany do wykonania,
  • Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.
 5. Termin związania ofertą:
  • Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od daty otwarcia ofert.
  • Zamawiający może zwrócić się do Oferentów z prośbą o przedłużenie terminu związania ofertą na określony, dodatkowy okres czasu. Oferent może odmówić spełnienia prośby Zamawiającego. W takim przypadku może on wycofać swoją ofertę.
 6. Modyfikacje i wycofanie oferty:
  • Żadna z ofert nie może być zmodyfikowana po upływie terminu składania ofert.
  • Modyfikacje lub wycofanie oferty, można dokonać wyłącznie przed upływem terminu składania ofert, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Modyfikacja” lub „Wycofanie”.
  • Modyfikacje ofert składane między terminem składania ofert i terminem związania z ofertą nie będą uwzględnione.

VII. Płatność:

 1. W umowie Zamawiający zakłada płatność jednorazową po wykonaniu całości zamówienia.
 2. Płatność będzie dokonana po podpisaniu bezusterkowego protokołu technicznego odbioru robót, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy podany w ofercie.

VIII. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający będzie oceniał oferty kierując się następującymi kryteriami oceny: Cena ofertowa brutto – waga 100 %.

IX. Dodatkowe postanowienia:

 1. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
 2. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, zostanie powiadomiony przez Zamawiającego, przed wygaśnięciem terminu związania z ofertą.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyny na każdym etanie postępowania.

X. Klauzula w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych dla celów ogłoszenia, przeprowadzenia i realizacji zamówienia publicznego jest Gmina Rutki reprezentowana przez Wójta Gminy Rutki z siedzibą w: 18-312 Rutki-Kossaki, ul. 11 Listopada 7, tel. 862763161, fax. 862763160, email: sekretariat@gminarutki.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Urząd Gminy Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki lub za pomocą adresu: iod@gminarutki.pl.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO. Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych), w celu związanym z niniejszym postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, tj. w procedurze wyboru wykonawcy.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające je na zlecenie Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 7. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

ZAŁĄCZNIKI: