Zapytanie ofertowe dotyczące usługi pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody i studni głębinowej w miejscowości Szlasy-Lipno, budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kalinówka-Basie-Ożarki Olszanka, Śliwowo-Łopienite-Duchny-Wieluny i Czochanie-Góra-Zambrzyce-Plewki oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Rutki-Kossaki”

Rutki-Kossaki, dn. 11.08.2020 r.

RG.2710.12.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z poźn. zm.)

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rutki

ul.11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki.

NIP: 7231629730

REGON: 450670284

Tel.: 86 276 31 61 Faks: 86 276 31 60

E-mail: sekretariat@gminarutki.pl

Godziny urzędowania (pracy): 7:00 – 15:00

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiot zamówienia
  1. Przedmiotem zamówienia będzie usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad robotami realizowanymi w ramach zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody i studni głębinowej w miejscowości Szlasy-Lipno, budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kalinówka-Basie-Ożarki Olszanka, Śliwowo-Łopienite-Duchny-Wieluny i Czochanie-Góra-Zambrzyce-Plewki oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Rutki-Kossaki”– zwana dalej także Nadzorem.
  2. Termin realizacji Zamówienia przez Wykonawcę nadzoru od dnia zawarcia umowy do protokolarnego odbioru robót budowlanych.
  3. Czas pełnienia nadzoru będzie tożsamy z czasem realizacji robót przez Wykonawcę robót, łącznie z czasem przewidzianym na wprowadzenie na teren robót i ich końcowym odbiorem.
 2. Podstawowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego określa art. 25 ustawy Prawo budowlane ( Dz.U. z 2019 poz. 1186, ze zm.).
 3. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji Umowy Wykonawca nadzoru zapewnił, co najmniej 3 (trzy) osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia budowlane pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie jako inspektor nadzoru inwestorskiego:
  1. 1 (jednej) osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami
   w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej lub posiadającej uprawnienia równoważne, uzyskane na podstawie odpowiednich wcześniejszych przepisów albo przepisów nie będących prawem krajowym, sprawującej funkcję inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej i będącej koordynatorem inspektorów wszystkich branż;
  2. 1 (jednej) osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami
   w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub posiadającej uprawnienia równoważne, uzyskane na podstawie odpowiednich wcześniejszych przepisów albo przepisów nie będących prawem krajowym, sprawującej funkcję inspektora nadzoru branży sanitarnej;
  3. 1 (jednej) osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami
   w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
   i elektroenergetycznych lub posiadającej uprawnienia równoważne, uzyskane na podstawie odpowiednich wcześniejszych przepisów albo przepisów nie będących prawem krajowym, sprawującej funkcję inspektora nadzoru branży elektrycznej;
 4. Zakres czynności związanych z pełnieniem obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, obejmuje:
  1. reprezentowania Zamawiającego na etapie projektowania jak i na etapie wykonawczym przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z PFU, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
  2. ustanowienia koordynujących inspektorów branżowych w branżach:
   • instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w zakresie instalacji sanitarnych,
   • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
   • w specjalności konstrukcyjno–budowlanej;
  3. kontroli zgodności robót z dokumentacją projektową specyfikacjami technicznymi, przepisami , normami aktualnie obowiązującymi;
  4. współpracą z projektantem, w tym do egzekwowania usunięcia ewentualnych usterek w dokumentacji projektowej;
  5. bieżącej kontroli zgodności wykonywanych prac z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót;
  6. podejmowania działań w celu dotrzymania terminu realizacji budowy, a w przypadku zagrożenia terminu wcześniejszego informowania Zamawiającego o tym fakcie;
  7. przeprowadzania kontroli Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowane urządzenia pomiarowe i sprzęt Wykonawcy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm;
  8. zatwierdzania materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umów i dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót;
  9. sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowywanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, kontroli i archiwizacji dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu;
  10. sprawdzania i dokonywania odbiorów robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci i urządzeń technicznych;
  11. wydawania kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych;
  12. żądania od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót;
  13. kontrolowania ilości i terminowości wykonywanych robót;
  14. kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót;
  15. uczestniczenia w dokonywaniu odbiorów technicznych, częściowych i końcowych inwestycji;
  16. przygotowania zadania inwestycyjnego do odbioru końcowego – sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, sporządzenie niezbędnej dokumentacji rozliczeniowej do rozliczenia dofinansowania inwestycji w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020;
  17. sprawdzania faktur wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót;
  18. sporządzenia pełnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji;
  19. dokonania odbioru inwestycji po upływie terminu gwarancji;
  20. składania sprawozdań miesięcznych z postępu robót;
  21. informowania na bieżąco Zamawiającego o przebiegu postępu prac niezależnie od sprawozdań inspektorów nadzoru;
  22. nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru – przy czym wymaga się na etapie wykonawczym obecności na terenie budowy min. 2 razy w tygodniu;
  23. uczestnictwa, na wezwanie Zamawiającego, w ewentualnych przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych wykonanych robót, przy czym czynności te wykonywane będą w ramach wynagrodzenia wynikającego z Umowy i nie przysługuje w tym zakresie inne, dodatkowe wynagrodzenie;
 5. Dodatkowe informacje dotyczące Zamówienia.
  1. Szczegółowy zakres Inwestycji określa PFU dostępny do wglądu w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki.
  2. Szczegółowy zakres obowiązków został określony we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 niniejszego zapytania ofertowego.
  3. Wspólny Słownik Zamówień: CPV 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi.
 6. Przepisy związane:
  1. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2019 poz. 1186, ze zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1065).

III. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów, dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje każda ze stron przekazuje pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu i poczty elektronicznej (w formacie pdf.) uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona przez zamawiającego.
 4. Korespondencję w formie pisemnej wykonawcy są zobowiązani wysyłać bądź składać na adres: Urząd Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki.
 5. Korespondencję w formie faksu Wykonawcy są zobowiązani przesyłać na numer 862763160.
 6. Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres: sekretariat@gminarutki.pl.
 7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami jest Paweł Dębnicki– tel. 862763177.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca winien spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, to jest:

Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji Umowy Wykonawca nadzoru zapewnił, co najmniej 3 (trzy) osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia budowlane pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie jako inspektor nadzoru inwestorskiego:

 1. 1 (jednej) osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami
  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej lub posiadającej uprawnienia równoważne, uzyskane na podstawie odpowiednich wcześniejszych przepisów albo przepisów nie będących prawem krajowym, sprawującej funkcję inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej i będącej koordynatorem inspektorów wszystkich branż;
 2. 1 (jednej) osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami
  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub posiadającej uprawnienia równoważne, uzyskane na podstawie odpowiednich wcześniejszych przepisów albo przepisów nie będących prawem krajowym, sprawującej funkcję inspektora nadzoru branży sanitarnej;
 3. 1 (jednej) osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami
  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
  i elektroenergetycznych lub posiadającej uprawnienia równoważne, uzyskane na podstawie odpowiednich wcześniejszych przepisów albo przepisów nie będących prawem krajowym, sprawującej funkcję inspektora nadzoru branży elektrycznej;

Wykaz osób i zadań inwestycyjnych wymaganych do spełnienia warunku udziału w postępowaniu należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJACYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

W celu złożenia prawidłowej oferty wykonawca powinien zapoznać się z całością zapytania ofertowego, którego integralną część stanowią załączniki. Wykonawca, składając ofertę przedłoży następujące dokumenty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy – według załącznika nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Oświadczenie potwierdzające spełnienie udziału w postępowaniu – według załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.
 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – według załącznika nr 3 do zapytania ofertowego.
 4. Wykaz osób i zadań inwestycyjnych wymaganych do spełnienia warunku udziału w postępowaniu, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według załącznika nr 4 do zapytania ofertowego.
 5. Uprawnienia budowlane.
 6. Aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
 7. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 8. Wzór umowy – załącznik nr 5.
 9. Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 6.

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. Z postępowania wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
 2. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Wymagania podstawowe:

1) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu.

2) Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje (np. dokonał wizji lokalnej), które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

3) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

4) Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 1. Forma oferty.

1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną, należy ją sporządzić na maszynie do pisania, na komputerze lub nieścieralnym atramentem.

2) Oferty wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określona w zaproszeniu zostaną odrzucone.

3) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane oraz parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy konieczne są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy.

4) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub kopii poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.

5) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.

NAZWA I ADRES WYKONAWCY (pieczęć)

„ZAMAWIAJĄCY: Gmina Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki

OFERTA NA– NADZÓR INWESTORSKI

„Budowa stacji uzdatniania wody i studni głębinowej w miejscowości Szlasy-Lipno, budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kalinówka-Basie-Ożarki Olszanka, Śliwowo-Łopienite-Duchny-Wieluny i Czochanie-Góra-Zambrzyce-Plewki oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Rutki-Kossaki”.

6) Oferta musi być złożona w formie papierowej w jednym egzemplarzu z zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

VIII. MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

 1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, pok. 207.
 2. Ofertę należy złożyć do dnia 14.08.2020 r. do godziny 11:00.

IX. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego Urzędzie Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, pok. 112 w dniu 14.08.2020 r. o godzinie 11:30.

X. KRYTERIUM OCENY OFERT

 1. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

a) Cena 100%

ZAŁĄCZNIKI: