Zapytanie ofertowe dotyczące budowy miejsca rekreacji w Gminie Rutki

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 – zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000,00 zł.
Wójt Gminy Rutki /jako zamawiający/ zaprasza do składania ofert na:
„Budowę miejsca rekreacji w Gminie Rutki”

I. Szczegółowy opis zadania:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej,  dla budowy miejsca rekreacji w miejscowości Kołomyja.

Wykaz urządzeń:

  1. Wahadło.
  2. Twister
  3. Orbitek
  4. Bieżnia.
  5. Motyl
  6. Rower
  7. Biegacz
  8. Ławka z oparciem – 3 szt. Metalowy stelaż, siedzisko i oparcie drewniane, malowane lakierobejcą. Przymocowana na stałe do gruntu.

Urządzenia wolnostojące, montowane każde oddzielnie.

Termin wykonania prac – do 30.04.2022 r.

II. Warunki płatności:

Termin płatności wynosi 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury i protokolarnym odbiorze prac.

III. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę sporządzoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 wraz z załącznikiem nr 2 należy złożyć na adres e-mail: zamowienia@gminarutki.pl do dnia 25 lutego 2022 r. do godz. 12:00.

IV. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.

V. Kryterium oceny ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium cena brutto – 100 %. Cena ma być wyrażona w polskich złotych. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia.

VI. Informacje dodatkowe.

Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego pisemnie lub drogą elektroniczną (na adres e-mail: zamowienia@gminarutki.pl) Osoby uprawnione do kontaktów : Marzena Zambrzycka,   tel. 86 2763170.

Zmiany oraz wyjaśnienia dotyczące zapytań ofertowych zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Zamawiający w dniu 25 lutego 2022 r. zamieści na stronie internetowej Gminy Rutki (http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl) w zakładce „Zamówienia”, informację dotyczącą złożonych ofert, to jest nazwę firmy i cenę brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
– unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
– nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
– pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zadania,

– zamówienia mniejszej ilości urządzeń.

 

 

Wójt Gminy Rutki

Dariusz Sławomir Modzelewski

ZAŁĄCZNIKI: