Zapytanie ofertowe pn. „Usługa polegająca na wyłapywaniu bezdomnych psów z terenu Gminy Rutki, ich transporcie oraz utrzymaniu w schronisku dla zwierząt wraz z usługami powiązanymi”

I. Zamawiający

Gmina Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki,

tel. 86 276 31 61

Faks: 862763160

bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl

e-mail: sekretariat@gminarutki.pl

REGON: 450670284

NIP: 7231629730

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zadania pn.:

„Usługi polegające na wyłapywaniu bezdomnych psów z terenu Gminy Rutki, ich transporcie oraz utrzymaniu w schronisku dla zwierząt wraz z usługami powiązanymi”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami   i zasadami.

II. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) 24 godzinną gotowość  (7 dni w tygodniu ) do odłowu i transportu zwierząt do schroniska.

2) wyłapywanie  w sposób humanitarny bezdomnych psów z terenu gminy Rutki po otrzymaniu zgłoszenia od pracownika Urzędu (czas reakcji: 24 h licząc od otrzymania zgłoszenia,  z zastrzeżeniem, że w uzasadnionych i uzgodnionych z Zamawiającym  przypadkach wymagany czas reakcji może być przedłużony do 48 godzin) i transport do schroniska, a w przypadkach koniecznych do zakładu weterynaryjnego po uzgodnieniu z zamawiającym.

3) odławianie i transport bezdomnych zwierząt urządzeniami i środkami, które nie powodują zagrożenia dla zdrowia zwierząt, nie zadają cierpienia, a także nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,

4) powierzenie prac objętych przedmiotem umowy pracownikom posiadającym wymagane do tego kwalifikacje i uprawnienia oraz zaopatrzenia ich w odpowiedni sprzęt zapewniający bezpieczeństwo;

5) zapewnienia we własnym zakresie zaplecza organizacyjnego, personalnego i narzędzi koniecznych do wykonania przedmiotu umowy;

6) umieszczenie odłowionych psów w schronisku oraz zapewnienie zwierzętom przebywającemu w schronisku odpowiedniej opieki, wyżywienia, nadzoru weterynaryjnego, profilaktyki i leczenia,

7) sterylizacji lub kastracji psów w schronisku (przy czym o konieczności wykonania zabiegu decyduje lekarz weterynarii),

8) poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt,

9) usypianie ślepych miotów,

11) zachowania bezpieczeństwa, porządku i czystości podczas realizacji przedmiotu umowy;

12) prowadzenie ewidencji odłowionych, padłych i oddanych do adopcji psów z terenu gminy Rutki, poprzez niezwłoczne założenie karty ewidencyjnej z danymi pozwalającymi bezbłędnie zidentyfikować psa  (płeć, wiek, rasa , kondycja, zdjęcie, numer ewidencyjny, informacje o miejscu i czasie odłowienia, oraz informacje dotyczące adopcji i przeprowadzonych zabiegów weterynaryjnych),

13) Wykonawca do faktury dołączy dokument potwierdzający przyjęcia psa do schroniska wraz z jego numerem ewidencyjnym.

14) Wykonawca zobowiązany  jest do sporządzenia, po zakończonym kwartale, sprawozdawczości obejmującej ilość przyjętych zwierząt z terenu gminy Rutki oraz informacji o dalszym ich losie ( adopcji, upadku, ucieczce).

15) Planowana do odbioru liczba psów około 24 sztuk. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby psów planowanych do odłowu bez zmiany warunków wynagrodzenia.

16)  Wyłapywanie i utrzymywanie zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt odbywać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 638), rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753).

17) Zamawiającemu przysługuje prawo przeprowadzenia kontroli prawidłowości świadczenia usługi, także w miejscu prowadzenia działalności wykonawcy.

 

III. Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu powinien  prowadzić zarejestrowaną działalność obejmującą przedmiot zamówienia ;

IV. Termin realizacji: Od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia  2022 r.

V. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności objętych przedmiotem zamówienia.

VI. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena – 100%

VII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

 • Oferta ( Załącznik Nr 1) powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera,  lub złożona osobiście w Urzędzie Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki w pokoju nr 207 (sekretariat).
 • Termin składania ofert upływa w dniu  17.12.2021 r. godz. 10:00.
 • Decyduje data wpływu do Zamawiającego.
 • Oferta powinna być sporządzona na papierze, opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.
 • Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia.
 • Ofertę należy umieścić w kopercie zabezpieczając jej nienaruszalność do terminu otwarcia. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

Urząd Gminy Rutki

Ul. 11 Listopada 7

18-312 Rutki-Kossaki

Oferta na zadanie: „Usługi polegające na wyłapywaniu bezdomnych psów z terenu Gminy Rutki, ich transporcie oraz utrzymaniu w schronisku dla zwierząt wraz z usługami powiązanymi”,

 • Oferty nie spełniające warunków określonych w pkt. IX niekompletne, złożone w innej formie niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone.
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego Urzędzie Gminy Rutki,  11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, pok. 112 w dniu  17.12.2021 r. o godziny 10:30

VIII. Informacje dodatkowe:

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 • Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodną z zapytaniem.
 • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składając ofertę uwzględnił wszystkie pozycje określone w zapytaniu ofertowym.
 • Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do złożenia oferty dodatkowej.
 • Złożenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie ww. zamówienia.
 • Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami –  Małgorzata Gronostajska, tel. 86 276 31 74, e-mail: mgronostajska@gminarutki.pl
 • Informacja z wyboru Wykonawcy zostanie podana na stronie internetowej Gminy Rutki: http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl/

 

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

ZAŁĄCZNIKI: