Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż pojazdów, maszyn, będących własnością Gminy Rutki.

Nazwa i siedziba sprzedającego:

Urząd Gminy Rutki

ul. 11 Listopada 7,

18-312 Rutki-Kossaki

tel. 86 2763161

e-mail: sekretariat@gminarutki.pl

Przedmiot sprzedaży:

 1. Posypywarka jednoosiowa, marka-PRONAR, model-T130, dopuszczalna masa całkowita 3500 kg, ładowność 2520 kg, masa własna 980 kg, pojemność ładunkowa 2m3, rok produkcji 2009. Posypywarka w bardzo słabym stanie technicznym, w częściach (zdjęcia  w załączeniu).

Cena wywoławcza: 750,00 zł brutto.

 1. Koparka gąsiennicowa, marka – WARYŃSKI, model-K-606, rok produkcji-1988. Koparka w słabym stanie technicznym, ostatnio nie uruchamiana (zdjęcia w załączeniu).

Cena wywoławcza: 11 500,00 zł brutto.

 1. Przyczepa platformowa (laweta), marka – ZREMB, model – N-162, rok produkcji 1982. Przyczepa w bardzo słabym stanie technicznym (zdjęcia w załączeniu).

Cena wywoławcza: 4 800,00 zł brutto.

 1. Spycharka gąsiennicowa, marka – DT, model – DT-75, rok produkcji-1989.Spycharka w słabym stanie technicznym, od kilku lat nie użytkowana (zdjęcia w załączeniu).

Cena wywoławcza: 5 900,00 zł brutto.

 1. Samochód osobowy SKODA Fabia 1.4 MR`99, rok produkcji 2004. Wyposażenie standardowe. Samochód w stanie uszkodzonym (zdjęcia w załączeniu).

Cena wywoławcza: 800,00 zł brutto.

 1. Samochód specjalny, marka – STAR, model – 257.8t, rok produkcji – 1962. Samochód pożarniczy. Stan licznika 12 318 km, jednostka napędowa z zapłonem iskrowym (gaźnik), moc silnika 69 kW (94KM), napęd 4×2. Pojazd w dobrym stanie technicznym, sprawny. Pojazd po naprawach blacharsko-lakierniczych (zdjęcia w załączeniu).

Cena wywoławcza: 10 000,00 zł brutto.

 

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątkowe.

Przedmioty sprzedaży można oglądać w godzinach 8.00-14.00, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu dnia i godziny oględzin. Dodatkowe informacje można uzyskać po nr telefonu 86 2763170.

Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu.

Otwarcie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi w dniu 16.12.2021r o godz. 1210 w Sali konferencyjnej  Urzędu Gminy przy ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki.

Termin, miejsce i tryb złożenia oferty.

Ofertę wg wzoru – zał. nr 1, należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Rutki ul. 11 Listopada 7, pok. Nr 207, 18-312 Rutki-Kossaki, w terminie do 16.12.2021r do godz. 12oo w zamkniętej kopercie, z napisem:

„Oferta przetargowa na zakup …………………………. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona na piśmie i musi zawierać:

 1. Imię, nazwisko, adres lub nazwę firmy i siedzibę Oferenta.
 2. Numer PESEL, w przypadku firm numer NIP i REGON.
 3. Oferowaną cenę brutto.
 4. Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu oraz ze stanem technicznym pojazdu (maszyny) lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin i nie będzie z tytułu ewentualnych wad ukrytych wnosił roszczeń w stosunku do Urzędu Gminy Rutki (załącznik nr 1).
 5. W przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika – pełnomocnictwo udzielone przez umocowane osoby, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dopuszczalne jest składanie ofert drogą pocztową z zastrzeżeniem, że decyduje data i godzina dostarczenia przesyłki na wskazany adres Organizatora przetargu, a nie data stempla pocztowego (nadania).

Na każdy pojazd (maszynę)  oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert na dany przedmiot przetargu spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego oferenta.

Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi oferent.

Inne informacje:

Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

Termin związania ofertą ustala się na 20 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze przez komisję przetargową  najkorzystniejszej ważnej oferty t.j. z najwyższą ceną.

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia na wskazany rachunek bankowy.

Wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i podpisaniu umowy kupna-sprzedaży oraz protokołu zdawczo-odbiorczego.

Wszystkie koszty związane z nabyciem przedmiotu sprzedaży ponosi w całości Nabywca.

 

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

ZAŁĄCZNIKI: