Zapytanie ofertowe – Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) systemu monitoringu wizyjnego Gminy Rutki w ramach zadania pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego Gminy Rutki”

Data wydania 2021-08-04
Tytuł Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) systemu monitoringu wizyjnego Gminy Rutki w ramach zadania pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego Gminy Rutki”
Typ Zamówienia Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej 130 000,00  zł (netto)
NR Zamówienia ZW.271.25.2021
Kategoria Usługi
Status Postępowania W trakcie
Termin składania ofert 2021-08-11 do godz. 12:00

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) systemu monitoringu wizyjnego Gminy Rutki w ramach zadania pn. „Dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego Gminy Rutki” – jako czynnika prewencji przestępczości oraz narzędzia umożliwiającego podejmowanie skutecznych działań Policji wobec obserwowanych negatywnych zjawisk, a w szczególności aktów przemocy, wandalizmu, dewastacji i niszczenia mienia, kradzieży, wybryków chuligańskich oraz zaboru mienia. Zakres i formę progamu funkcjonalno-użytkowego opisuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2013 r., poz. 1129).

ZAŁĄCZNIKI: