Zarządzenie Nr 17/19 Wójta Gminy Rutki z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Rutki za 2018 rok.

Informuję, że w dniu 25 czerwca o godz. 1000 podczas sesji Rady Gminy Rutki rozpatrywany będzie Raport o stanie Gminy Rutki za 2018 rok. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona będzie debata.
Na podstawie art. 28 aa ust. 6 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) w debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy gminy.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Gminy Rutki pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.

Załącznik: