Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę

Zarządzenie Nr  71/2021

Wójta Gminy Rutki

z dnia 29 listopada 2021 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz. 1372, 1834) w związku z art. 130§2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320, Dz. U. 2018 poz. 2432), zarządzam co następuje:

§1. Ustalam dla pracowników Urzędu Gminy Rutki:

  1. dzień 24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy za dzień 25 grudnia 2021 r. przypadający w wolną sobotę,
  2. dzień 7 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy za dzień 1 stycznia 2022 r. przypadający w wolną sobotę.

§2. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Urzędu Gminy Rutki oraz do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rutki oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Rutki.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski