Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rutkach-Kossakach

Ogłoszenie o naborze (konkursie)na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rutkach-Kossakach

Wymiar etatu – pełen etat,

Zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania – 3 lata,

Przewidywany termin zatrudnienia: od 1 stycznia 2022 r.,

Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach, ul. 11 Listopada 5, 18-312 Rutki-Kossaki.

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Obywatelstwo polskie.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 4. Stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na kierowniczym stanowisku.
 5. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Brak karania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289).
 7. Przedstawienie pisemnego autorskiego programu działania Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rutkach-Kossakach na najbliższe 3 lata.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury oraz przepisów prawnych: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy kodeks pracy, a także zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych.
 2. Predyspozycje do pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi oraz innymi środowiskami twórczymi.
 3. Umiejętność organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną, sportową, rekreacyjną oraz twórczością artystyczną.
 4. Umiejętność zarządzania, pracy w zespole oraz dobra organizacja pracy własnej i zespołowej.
 5. Znajomość zagadnień w zakresie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej.
 6. Prawo jazdy kat. B.
 7. Znajomość języków obcych.
 8. Biegła obsługa komputera.
 9. Kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność, wysoka kultura osobista.

Zakres zadań na stanowisku dyrektora:

 1. Kierowanie i nadzór w bieżących sprawach działalności organizacyjnej, statutowej, finansowej, gospodarczej i administracyjnej.
 2. Wdrażanie i realizowanie opracowanego programu realizacji zadań w zakresie funkcjonowania i rozwoju.
 3. Dbałość o właściwe i gospodarne wykorzystanie mienia i majątku.
 4. Zapewnienie terminowego regulowania zobowiązań, w szczególności publicznoprawnych.
 5. Przedstawianie organizatorowi planów, sprawozdań, raportów i analiz związanych z zakresem działalności.
 6. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami oraz wykonywanie innych czynności wynikających ze stosunku pracy.
 7. Składanie oświadczeń woli w imieniu Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rutkach-Kossakach, w tym zawieranie umów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Wydawanie w obowiązującym trybie zarządzeń i regulaminów dotyczących funkcjonowania jednostki.
 9. Sporządzanie planu finansowego z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, która stanowi podstawę gospodarki finansowej instytucji kultury.
 10. Współpraca z samorządami szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, stowarzyszeniami oraz organizacjami nieformalnymi działającymi na terenie Gminy Rutki.
 11. Podejmowanie działań w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych na działalność instytucji.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny uzasadniający ubieganie się kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rutkach-Kossakach.
 2. Życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV).
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje (dyplomy, świadectwa, certyfikaty itp.) – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
 5. Kserokopie świadectw pracy i inne dokumenty potwierdzające staż pracy – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
 6. Pisemny, autorski program działania Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rutkach-Kossakach.
 7. Posiadane referencje – potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
 8. Oświadczenia kandydata:
 • o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 • o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • o braku karania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 289);
 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz numeru telefonu …………….. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.)”;
 • oświadczenie kandydata o „wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w składanych dokumentach innych niż wymienione w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz.917 ze zm.) przez Wójta Gminy Rutki, z siedzibą w Rutkach-Kossakach ul. 11 Listopada 7, w celu przeprowadzenia procesu naboru oraz zawarcia umowy o pracę, zawierające ponadto stwierdzenie, że kandydat został poinformowany o prawach o obowiązkach, że przyjmuję do wiadomości, iż podanie przez niego danych osobowych jest dobrowolne.”

Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Oferty należy składać do dnia 16 grudnia 2021 roku do godz. 14:30 w zamkniętych kopertach z dopiskiem ”Nabór (konkurs) na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rutkach-Kossakach” w sekretariacie Urzędu Gminy Rutki (pokój 207), ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki. Oferty można przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu).
 2. Wyklucza się przyjmowanie dokumentów drogą elektroniczną.
 3. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Pozostałe informacje:

 1. Do przeprowadzenia naboru (konkursu) Wójt Gminy Rutki, powoła Komisję.
 2. Nabór (konkurs) zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

I etap: wybór osób spełniających wymagania niezbędne, osoby zakwalifikowane do II etapu zostaną powiadomione telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

II etap: rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania niezbędne.

 1. Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej Gminy Rutki oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rutki.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. Klauzula informacyjna.

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Rutki jest: Wójt Gminy Rutki, ul. 11 listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, tel. 862763161, e-mail sekretariat@gminarutki.pl, dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@gminarutki.pl
 2. Dane osobowe Pana/i/ wraz z numerem telefonu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO” 2016/679, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz udzielonej zgody, w celu rekrutacji do pracy.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, po zakończeniu procesu rekrutacji wnioski aplikacyjne będą zwracane.
 4. Posiada Pan/i/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody.
 5. Posiada Pan/i/ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 7. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
 8. Pana/i/ dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

ZAŁĄCZNIKI: