Zmiana zasad rozliczania prosumentów a projekt parasolowy realizowany przez gminę Rutki

logotyp

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Pytanie skierowane do PGE Dystrybucja Oddział Białystok:

W związku z realizacją projektu przewidującego dofinansowanie w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup i budowę lub przebudowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych na terenie Gminy Rutki w ramach projektu pn. „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Rutki” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, Działanie 11.1. Wspieranie odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19 – konkurs, realizowanego w formule grantowej, Gmina Rutki zamierza zawrzeć umowy o powierzenie grantu z beneficjentami (mieszkańcami, osobami fizycznymi) do 31 marca 2022 r. W związku z powyższym zwracam się z pytaniem czy beneficjenci projektu będą zobowiązani do złożenia oświadczeń o zawarciu umowy z gminą o powierzenie grantu bądź złożenia innych dokumentów, umożliwiających przyłączenie instalacji do sieci i rozliczanie wyprodukowanej energii na starych zasadach, w przypadku gdy Gmina  Rutki prześle do PGE listę zawartych umów z beneficjentami w ramach projektu do 31.03.2022 r.

Odpowiedź PGE Dystrybucja Oddział Białystok na zadane pytanie:

Zgodnie ze zmianą  Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 25 lutego 2022 r. ogłoszoną w dzienniku ustaw pod pozycją 467 (tekst w załączeniu) odpowiednie oświadczenie o treści wskazanej w ustawie składa prosument.  Oświadczenie musi zawierć imię i nazwisko prosumenta energii odnawialnej, jego adres zamieszkania, miejsce i datę złożenia oświadczenia oraz jego podpis. Oświadczenie prosument składa do sprzedawcy po przyłączeniu jego instalacji do sieci w terminie do 31 grudnia 2023 r.

Nie ma więc potrzeby przesyłania przez Gminę  Rutki listy zawartych umów z beneficjentami a jeżeli zostanie już przesłana nie będzie nosiła za sobą skutków prawnych.

 

Pliki do pobrania:

Zmiana ustawy o OZE parasol D2022_0467 [PDF, 181 KB]