Komunikat o naborze do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach ponownie ogłasza nabór r wniosków  do skorzystania pomocy i wsparcia w Programie pn. „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022, w ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

Program  realizowany w okresie od 15 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w pkt 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną. Program jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w: 

– miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,   

– w godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu, nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane ze środków Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie do usług opieki wytchnieniowej finansowane ze środków publicznych.

Szczegółowe informacje na temat Programu dostępne są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rutkach.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 zapraszamy do kontaktu formie:

  • telefonicznie pod nr tel.: 86 2763179
  • mailowo na adres: gopsrutki@poczta.onet.pl 
  • tradycyjnie za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki lub osobiście w siedzibie, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00-15.00.