Procedura postępowania po zawarciu umowy o udzielenie grantu

logotyp

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA PO ZAWARCIU UMOWY O UDZIELENIU GRANTU
Zgodna z Regulaminem udzielania dofinansowania w postaci refundacji kosztów poniesionych na zakup
i budowę lub przebudowę mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii: instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych na terenie Gminy Rutki w ramach projektu pn. „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Rutki”

Czas realizacji inwestycji  – rozpoczęcie max. 2 miesiące od daty zawarcia umowy o powierzenie grantu.
Zakończenie do 11 sierpnia 2022 roku.

Lp. Kolejność działań Terminy Formularze do złożenia
1. Analiza rynku: wysłanie zapytania ofertowego do min. trzech Wykonawców

 

min. 7 dni (termin składania ofert wynosi 7 dni od otrzymania zapytania ofertowego. Liczy się
data wpływu oferty do Grantobiorcy)
·   załącznik nr 4 do Regulaminu- Zapytanie ofertowe

·   załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Minimalne Parametry instalacji OZE

2. Wybór Wykonawcy min. 7 dni (termin składania ofert wynosi 7 dni od otrzymania zapytania ofertowego. Liczy się
data wpływu oferty do Grantobiorcy)
·   załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Formularz oferty (wraz z wymaganymi od Wykonawcy załącznikami: a)odpis z KRS/CEiDG; b) protokoły odbioru każdej
z instalacji OZE (łącznie montaż 100 kWp); c) szczegółowy kosztorys dla każdej z oferowanych instalacji OZE; d) kopia uprawnień instalatora.
3. Po dokonaniu wyboru Wykonawcy Grantobiorca zgłasza Inspektorowi nadzoru gotowość do rozpoczęcia prac montażowych. Dane kontaktowe inspektorów:
– inspektor instalacji fotowoltaicznych – Pan Witold Dawidowski, tel. kontaktowy: 502 392 901, adres email: energdaw@poczta.onet.pl– inspektor instalacji solarnych – Pan Mariusz Myśliński, tel. kontaktowy: 784 050 659, adres email: myslinski@interia.eu
4. Zgłoszenie do Grantodawcy (Urząd Gminy) faktu podpisania protokołu odbioru z Wykonawcą w ciągu 7 dni po zakończeniu montażu
5. Odbiór przedsięwzięcia
z udziałem Inspektora nadzoru, działającego
w imieniu Grantodawcy
14 dni od zgłoszenia zakończenia prac montażowych · Załącznik nr 5 do Regulaminu – Protokół odbioru instalacji OZE
6. Złożenie wniosku o rozliczenie grantu

 

 

 

 

Po dokonaniu odbioru instalacji OZE i opłaceniu przez Grantobiorcę wystawionych przez Wykonawcę faktur/
rachunków
·   Załącznik nr 6 do Regulaminu- wniosek o rozliczenie grantu

Załączniki do wniosku:

1) kopię poprawnie wystawionej i zapłaconej (potwierdzenie zapłaty) faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcę. Faktura VAT dołączona do Wniosku o wypłatę Grantu może obejmować jedynie koszty kwalifikowane zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych wykazanym w punkcie 11.3 Regulaminu konkursu;
2) oryginał protokołu odbioru instalacji, podpisanego przez Grantobiorcę, Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcę;
3) kopię umowy Grantobiorcy z Wykonawcą;
4) kopię kosztorysu powykonawczego;
5) kopię podpisanego i wypełnionego wniosku o zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do Operatora Systemu Dystrybucyjnego.

Oświadczenie:
Oświadczenie poniesienia wydatków w sposób oszczędny, tzn. niezawyżony
w stosunku do średnich cen i stawek rynkowych i spełniający wymogi uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów:
1) braku wystąpienia podwójnego dofinansowania wydatków;
2) o nieprowadzeniu działalności gospodarczej;
3) dotyczące trwałości przedsięwzięcia.

7. Przekazanie środków finansowych dla Grantobiorcy 21 dni kalendarzowych od dnia zatwierdzenia rozliczenia
8. Badanie wskaźników
w projekcie
co 12 miesięcy przez okres trwałości projektu ·   Załącznik nr 7 do Regulaminu

Link do załączników (formularzy do złożenia):

http://gminarutki.pl/zarzadzenie-wojta-gminy-rutki-w-sprawie-ogloszenia-otwartego-naboru-wnioskow-o-udzielenie-dofinansowania-w-postaci-refundacji-kosztow-poniesionych-na-zakup-i-budowe-lub-przebudowe-mikroinstalacji-odna/