Ogłoszenie nr 550228794-N-2020 z dnia 17-11-2020 r. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rutki oraz wyposażenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rutkach-Kossakach przy ulicy Obwodowej 70 w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Ogłoszenie nr 550228794-N-2020 z dnia 17-11-2020 r.

Rutki-Kossaki: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rutki oraz wyposażenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rutkach-Kossakach przy ulicy Obwodowej 70 w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY –

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rutki, Krajowy numer identyfikacyjny 45067028400000, ul. 11 Listopada  7, 18-312  Rutki-Kossaki, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 763 161, e-mail sekretariat@gminarutki.pl, faks 862 763 160.

Adres strony internetowej (url): http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl/

II. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rutki oraz wyposażenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rutkach-Kossakach przy ulicy Obwodowej 70 w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Numer referencyjny  RG.271.19.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rutki oraz wyposażenie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rutkach-Kossakach przy ulicy Obwodowej 70 zw. dalej PSZOK przez 12 miesięcy, tj. w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.: 1) Oznaczenie wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 90500000-2 Usługi związane z odpadami 90511000-2 Usługi wywozu odpadów 90512000-9 Usługi transportu odpadów 90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 90533000-2 Usługi gospodarki odpadami 2) Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie: a) powierzchnia Gminy Rutki wynosi 200,2 km2 ; b) liczba zameldowanych mieszkańców Gminy Rutki wynosi 5553 osób; c) ilość nieruchomości z których odbierane są odpady – 1141; d) liczba miejscowości położonych na terenie administracyjnym Gminy Rutki objętych przedmiotowym zamówieniem wynosi 44, w tym nazwa miejscowości, orientacyjna ilość osób zameldowanych, łączna ilość nieruchomości objętych zbiórką odpadów: – Czochanie-Góra: 69, 14; – Dębniki: 164, 32; – Dobrochy: 41, 7; – Duchny-Wieluny: 66, 12; – Górskie Ponikły-Stok: 149, 32; – Grądy-Woniecko: 781, 35; – Gronostaje-Puszcza: 69, 14; – Jawory-Klepacze: 113, 24; – Kalinówka-Basie: 117, 27; – Kalinówka-Bystry: 64, 13; – Kalinówka-Wielobory: 20, 4; – Kałęczyn-Walochy: 74, 16; – Kołomyja: 127, 37; – Kołomyjka: 114, 27; – Kossaki Nadbielne: 97, 21; – Kossaki-Falki: 60, 11; – Kossaki-Ostatki: 36, 6; – Mężenin: 313, 75; – Mieczki: 50, 10; – Modzele-Górki: 65, 15; – Nowe Zalesie: 44, 10; – Nowe Zambrzyce: 30, 9; – Olszewo-Przyborowo: 32, 9; – Ożarki-Olszanka: 239, 47; – Ożary Wielkie: 162, 36; – Pęsy-Lipno: 38, 9; – Pruszki Wielkie: 142, 27; – Rutki-Jatki: 17, 4; – Rutki-Kossaki: 1294, 363; – Rutki-Nowiny: 41, 11; – Rutki-Tartak Nowy: 24, 5; – Stare Zalesie: 67, 13; – Stare Zambrzyce: 54, 11; – Szlasy-Lipno: 126, 21; – Szlasy-Łopienite: 50, 11; – Szlasy-Mieszki: 52, 9; – Śliwowo-Łopienite: 119, 25; – Świątki-Wiercice: 42, 6; – Walochy-Mońki: 39, 7; – Wybrany: 68, 17; – Zambrzyce-Jankowo: 31, 6; – Zambrzyce-Kapusty: 113, 21; – Zambrzyce-Króle: 81, 20; – Zambrzyce-Plewki: 59, 12; e) na terenie Gminy Rutki oprócz zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej występuje również zabudowa wielorodzinna: – Grady-Woniecko – 20 punktów wspólnotowych i 15 indywidualnych, Mieszkania w budynkach wielorodzinnych: – Rutki-Kossaki przy ul. Tartak Stary 36 – 4 mieszkania, – Rutki-Kossaki przy ul. Tartak Stary 38 – 7 mieszkań, – Rutki-Kossaki przy ul. 11 Listopada 7B – 9 mieszkań, – Rutki-Kossaki przy ul. 11 Listopada 7C – 7 mieszkań, – Rutki-Kossaki przy 11 Listopada 2 – 3 mieszkania, – w Kalinówce Basie 2 – 4 mieszkania, należy traktować, jako niezależne nieruchomości ze względu na odrębność ich własności. 3) Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów należy do obowiązków właścicieli, użytkowników i zarządców nieruchomości. Wykonawca w razie potrzeby może zaoferować sprzedaż, dzierżawę lub wynajem pojemników właścicielom, użytkownikom i zarządcom nieruchomości na zasadach odrębnych umów cywilnoprawnych. 4) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia worków służących do selektywnego zbierania odpadów komunalnych tj. na jedno gospodarstwo domowe w zależności od zapotrzebowania: a) do trzech 120 litrowych worków miesięcznie na odpady metali i tworzyw sztucznych; b) do trzech 120 litrowych worków miesięcznie na szkło; c) do trzech 120 litrowych worków miesięcznie lub na dwa miesiące (w zależności od częstotliwości odbioru) na odpady papieru . d) do trzech lub do sześciu (w zależności od częstotliwości odbioru) 120 litrowych worków miesięcznie na bioodpady (tylko dla tych gospodarstw domowych, które nie deklarowany zagospodarowania bioodpadów na własnej posesji w urządzeniach do kompostowania); e) do trzech 120 litrowych worków na popiół. 5) Na terenie gminy Rutki obowiązują następujące urządzenia do gromadzenia odpadów: a) pojemniki na odpady niesegregowane (zmieszane) o pojemności 120 l, 240 l, 400 l, 660 l, 1100 l, 7000 l; b) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 120 l, 240 l, 400 l, 660 l, 1100 l; c) worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 120 l z folii LDPE; 6) Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować pojemniki, worki lub kontenery, odpowiadające rodzajowi gromadzonego odpadu, według następującej kolorystyki: a) niebieski –z napisem „PAPIER” z przeznaczeniem na papier i makulaturę, b) żółty – z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metale, c) zielony – z napisem „SZKŁO” na szkło opakowaniowe, d) brązowy –z napisem „BIO” z przeznaczeniem na bioodpady, e) czarny (lub szary) –z przeznaczeniem na popiół. 7) Ilość odpadów: Ilość odpadów stałych zebranych z terenu Gminy Rutki z nieruchomości zamieszkałych w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. na podstawie danych uzyskanych ze sprawozdań z podziałem na poszczególne frakcje przedstawia się następująco: – odebrane z nieruchomości zamieszkałych: a) opakowania z tworzyw sztucznych -34,98 Mg; b) niesegregowane odpady komunalne – 789,06 Mg; c) odpady kuchenne ulegające biodegradacji – 28,26 Mg; d) opakowania z metali – 9,04 Mg; e) inne odpady nieulegające biodegradacji – 9,08 Mg; f) opakowania ze szkła – 15,72 Mg; g) opakowania z papieru i tektury – 37,84 Mg; h) odpady wielkogabarytowe – 24,92 Mg; i) zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106 – 78,70 Mg; j) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż w 200121, 200123 i 200135 – 3,30 Mg; k) odpady ulegające biodegradacji – 7,58 Mg; – odebrane z PSZOK: a) zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106 – 104,74 Mg; b) odpady kuchenne ulegające biodegradacji – 2,98 Mg; c) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż w 200121, 200123 i 200135 – 1,86 Mg; d) odpady wielkogabarytowe – 52,92 Mg; e) odpady z ogrodów ulegające biodegradacji – 21,44 Mg; f) inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny – 55,12 Mg; g) leki inne niż wymienione w 200131 – 0,033 Mg. W związku ze zmianami w systemie gospodarki odpadami, na potrzeby niniejszego postępowania przyjęto na rok 2021 niżej wymienione szacunkowe ilości odpadów: a) odpady zmieszane – 780,00 Mg; b) odpady zbierane w sposób selektywny- 340 Mg. 8) Odpady komunalne będą odbierane lub zbierane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rutkach-Kossakach, od właścicieli nieruchomości z podziałem na następujące frakcje: a) papier; b) szkło, c) metale i tworzywa sztuczne a także opakowaniowe wielomateriałowe; d) bioodpady; e) meble i inne odpady wielkogabarytowe; f) zużyte baterie i akumulatory; g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; h) przeterminowane leki; i) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek; j) chemikalia; k) odpady budowlane i rozbiórkowe; l) zużyte opony; m) odpady resztkowe tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne powstałe po segregacji u źródła; n) popiół; o) odpady niebezpieczne; p) odpady tekstyliów i odzieży. 9) Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w pkt 8, traktowane będą jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 10) W zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będą odbierane lub zbierane w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, odpady komunalne: a) papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne a także opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, chemikalia – odbierane lub zbierane w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w każdej ilości; b) odpady resztkowe tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne powstałe po segregacji u źródła; popiół, odpady niebezpieczne, odpady tekstyliów i odzieży – odbierane w każdej ilości; c) meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe – odbierane lub zbierane w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w ilości nie większej jak 1,0 Mg rocznie na jedno gospodarstwo domowe; d) zużyte opony – odbierane lub zbierane w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w ilości nie większej jak 0,2 Mg rocznie na jedno gospodarstwo domowe. e) bioodpady nie będą odbierane i przyjmowane w punkcie selektywnej zbiórki odpadów od gospodarstw domowych, które zadeklarowały zagospodarowanie bioodpadów na posesji z wykorzystaniem przydomowych kompostowników. 11) Częstotliwość odbierania frakcji odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych: a) papier – odbierany jest co najmniej raz na dwa miesiące; b) szkło, metale i tworzywa sztuczne – odbierane są najmniej raz w miesiącu; c) bioodpady, odpady resztkowe – odbierane co najmniej: – dla zabudowy jednorodzinnej raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października i co najmniej raz w miesiącu w okresie od 1 listopada do 31 marca, – dla zabudowy wielolokalowej raz w tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października i co najmniej raz na dwa tygodnie w okresie od 1 listopada do 31 marca; d) popiół – odbierany co najmniej raz w miesiącu. 12) Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1, odbywa się zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych. 13) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia i obsługi Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Obwodowej 70 w Rutkach-Kossakach. Punkt selektywnej zbiórki odpadów czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:00, w sobotę w godzinach 10:00-18:00. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rutkach-Kossakach, jest ogólnodostępnym miejscem zbierania selektywnych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rutki. Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny takie jak: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne a także opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, popiół. Wykonawca w wyznaczonych terminach, co najmniej 2 razy w roku, zapewnia odbiór lub transport do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym przez właściciela nieruchomości odpadów takich jak: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony. Przez obsługę zamawiający rozumie odbiór, sortowanie do poszczególnych pojemników, wywóz (z częstotliwością zapobiegającą sytuacji przepełnienia placu i urządzeń do ich gromadzenia) oraz zagospodarowanie odebranych odpadów. 14) Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: – wykonywanie prac przy transporcie i obsłudze pojazdów zbierających odpady . 15) Obowiązki wykonawcy przed rozpoczęciem i w trakcie realizacji zamówienia a) po podpisaniu umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem realizacji zamówienia Zamawiający dostarczy Wykonawcy szczegółowy wykaz adresów nieruchomości, z których będą odbierane odpady, b) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia właścicielom nieruchomości po jednym worku każdego koloru do selektywnej zbiorki odpadów komunalnych przed rozpoczęciem realizacji zadania. c) Wykonawca odbiera od właścicieli nieruchomości zamieszkałych całą masę odpadów komunalnych zarówno zmieszanych jak i gromadzonych w sposób selektywny według ustalonego przez siebie harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym. d) system odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. e) Zamawiający na bieżąco będzie monitorował zmiany adresowe dotyczące punktów odbioru odpadów stałych zachodzące w obszarze objętym przedmiotową umową i informował o nich Wykonawcę. f) Wykonawca odpowiada za informowanie mieszkańców o zasadach i terminach odbierania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu Wykonawca będzie sporządzać harmonogram odbioru, który Zamawiający po akceptacji opublikuje na ogólnie dostępnej stronie internetowej a Wykonawca w formie wydruków, będzie zobowiązany przekazywać je właścicielom nieruchomości. Harmonogram powinien być sporządzony na cały okres trwania umowy przed jego rozpoczęciem: – odbiór odpadów, które odbierane są co dwa tygodnie powinny przypadać na ten sam dzień tygodnia lub dni tygodnia, – odbiór odpadów, które odbierane są co najmniej raz w miesiącu powinien zostać ustalony na ten sam dzień miesiąca (np. każda druga środa miesiąca), – powinien być przejrzysty, pozwalający na szybkie zorientowanie się co do konkretnych dat odbierania odpadów, jak też regularności i powtarzalności odbierania odpadów komunalnych, – powinien wskazywać daty odbierania poszczególnych rodzajów odpadów z nieruchomości, – w przypadku gdy dzień odbioru odpadów – zgodnie z częstotliwością i harmonogramem przypada na dzień wolny od pracy Wykonawca obowiązany jest odebrać odpady przed tym dniem. a) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji „reklamacji” (nieodebranie z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, niedostarczenie worków na odpady segregowane itp.) w ciągu 48 godzin od otrzymania zawiadomienia telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną od Zamawiającego. Wykonanie reklamacji należy niezwłocznie potwierdzić telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną na adres Zamawiającego. b) Wykonawca zobowiązany będzie do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady, jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 2 dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego lub drogą elektroniczną poinformowania Zamawiającego o nie wywiązywaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację – filmową lub zdjęciową umożliwiającą identyfikację nieruchomości z rejestracją daty i godziny zdarzenia. c) zakazuje się Wykonawcy mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych różnych rodzajów ze sobą. d) Wykonawca w trakcie trwania umowy zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności: – ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.), – ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) – uchwały nr 112/XV/20 Rady Gminy Rutki z dnia 29 września 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rutki (Dziennik Urzędu Województwa Podlaskiego z 2020 r. poz. 4240), – uchwały nr 113/XV/20 Rady Gminy Rutki z dnia 29 września 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych (Dziennik Urzędu Województwa Podlaskiego z 2020 r. poz. 4241). e) Odpady odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rutki Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować (podać odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z obowiązującym prawem, w tym wymaganiami ochrony środowiska) kierując się treścią zawartą w aktualnym Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego. f) Zamawiający wymaga zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt 1 Pzp dostosowania wykonania usługi na odbiór odpadów od osób niepełnosprawnych w ten sposób, że odbiór odpadów odbywać się będzie, po wcześniejszym zgłoszeniu przez osobę niepełnosprawną, bezpośrednio z jej posesji. g) Obowiązki dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej z realizacją zamówienia: – Wykonawca ma obowiązek dostarczania Zamawiającemu sprawozdań o jakich mowa w art. 9n i 9na ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), – Wykonawca zobowiązany będzie również do przedkładania Zamawiającemu innych informacji nt. odbioru, unieszkodliwiania i segregacji odpadów, jeśli w trakcie realizacji zamówienia na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzania innych sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami. Dotyczy to tylko informacji w posiadaniu, których będzie Wykonawca a nie Zamawiający. h) Wykonawca podczas realizacji zamówienia zapewni osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), zapisami aktualnego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rutki.

II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2

Dodatkowe kody CPV:

90511000-2,

90512000-9,

90513100-7,

90533000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 844600
Waluta:
PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki osobie prawnej, jeżeli są łącznie spełnione następujące warunki: a)zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b)ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c)w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. W odniesieniu do przesłanek określonych w lit a, b i c wskazuje się, iż 100 % udziałów w spółce pod firmą Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rutkach-Kossakach posiada Gmina Rutki będąca Zamawiającym. Gmina ma wpływ na powołanie organu nadzorczego spółki – Rady Nadzorczej, weryfikuje i zatwierdza sprawozdania finansowe Spółki, odgrywa decydującą rolę w zakresie określania celów strategicznych, obszarów działalności i zarządzania sprawami spółki, co znajduje odzwierciedlenie w akcie założycielskim spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rutkach-Kossakach. Zgodnie z aktem założycielskim spółka została powołana w celu wykonywania zadań własnych Gminy Rutki o charakterze użyteczności publicznej z zakresu: utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, wywozu, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w tym segregacji odpadów, edukacji ekologicznej, lokalnego transportu zbiorowego, zieleni gminnej i zadrzewień, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. Ze względu na rozpoczęcie działalności spółki od 25 września 2019 r. dane dotyczące średniego przychodu za 3 lata są niedostępne, dlatego procent działalności ustala się na podstawie wiarygodnych prognoz handlowych (art. 67 ust 9 ustawy Pzp). Z prognozy wynika, że spółka będzie prowadzała ponad 90% działalności na rzecz zamawiającego Gminy Rutki. Mając na uwadze powyższe wszystkie przesłanki zastosowania niniejszego trybu zostały spełnione.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  biuro@zgkrutki.pl,  ul. Młynarska 3,  18-312,  Rutki-Kossaki,  kraj/woj. podlaskie

Informacja o udzieleniu zamówienia [PDF, 5,33MB]