Projekt pn. „Zagospodarowanie działek przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożarki-Olszanka”

Flaga unii europejskie, rzeczpospolitej polskiej, herb wrót podlasia

Projekt pn. „Zagospodarowanie działek przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożarki-Olszanka”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej., Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego

 

W ramach projektu zagospodarowano działki przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożarki-Olszanka. Zbudowany został plac zabaw na bezpiecznym podłożu. Na placu postawiono 4 urządzenia zabawowe, ławkę, kosz na śmieci i regulamin. Wykonano utwardzenie terenu z kostki brukowej i obrzeży prefabrykowanych. Wybudowano ogrodzenie z przesuwna bramą oraz wykonano dwie furtki.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz zapewnienie dostępu do infrastruktury spełniającej oczekiwani społeczności poprzez budowę placu zabaw. Realizacja celu głównego przyczynia się do poprawy estetyki miejscowości Ożarki- Olszanka oraz gminy oraz atrakcyjności tych miejsc; wzrostu integracja i aktywizacji społeczności lokalnej; powstała przestrzeń służy rekreacji dzieci i młodzieży.

Inwestycja przyczynia się do osiągnięcia następujących wskaźników: 1) produktu: – Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0,03 ha; – Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt.; – Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach wiejskich – 278 m2; 2) rezultatu: – Wzrost liczby osób korzystających z rewitalizowanych terenów poza obszarem miejskim – 47 osób.

Całkowita wartość projektu: 173 479,20 PLN

Kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020: 121 366,04 PLN

Wkład własny Gminy Rutki: 52 113,16 PLN

 

 

Nie znaleziono galerii.