Rozpoczęcie projektu „Aktywnie w wieku 60+ w Gminie Rutki”

Flaga unii europejskie, rzeczpospolitej polskiej, herb wrót podlasia

Projekt „Aktywnie w wieku 60+ w Gminie Rutki” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa IX. ROZWÓJ LOKALNY, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego. Projekt został zgłoszony w ramach Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”.

Projekt ma na celu aktywizację osób 60+ potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu poprzez zwiększenie liczby miejsc w istniejącym Klubie Seniora w Rutkach-Kossakach. Rozszerzenie oferty i zwiększenie dostępu do zajęć, aktywności i wydarzeń mających, zagospodarowanie czasu wolnego, rozwój umiejętności i zainteresowań, działalność prozdrowotną, zajęcia z zakresu kultury fizycznej i poradnictwo specjalistyczne. Wsparciem w ramach projektu objętych będzie 15 osób (13 kobiet i 2 mężczyzn), w wieku powyżej 60 lat, zamieszkujących na terenie gminy Rutki.

Projekt będzie realizowany przez 12 m-cy, od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r.

Dodatkowe kryteria premiowane zostały podane w Regulaminie Rekrutacji.

W ramach projektu organizowane będą zajęcia dla seniorów:

o Warsztaty kulinarne
o Warsztaty rękodzielnicze
o Zajęcia z obsługi komputera
o Spotkania ze specjalistami
o Ćwiczenia profilaktyczno-rehabilitacyjne
o Zajęcia z dietetykiem
o Wyjazdy na pływalnię/termy
o Wyjazdy kulturalne
o Wycieczki edukacyjno-poznawcze
o Wydarzenia kulturalne
o Spotkanie z funkcjonariuszem Policji
o Spotkania z pracownikiem socjalnym

Rekrutacja do udziału w projekcie będzie trwała do 14 października 2021 r. i jest prowadzona w biurze projektu mieszczącym się w siedzibie Domu Kultury w Rutkach-Kossakach, ul. 11 Listopada 5. Osoba do kontaktu: Grzegorz Banach– koordynator projektu – tel. 862701041

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze projektu lub do pobrania poniżej.

Pliki do pobrania: